حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت)

پرستاران هاجر

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

تعريف شاخص:

استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.

 شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص  مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع  بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

براساس شاخصها مي توان:
به تشريح وضعيت سازمانها از لحاظ برنامه ريزي و يا انجام تحقيقات علمي پرداخت و در روند تغييرات، آنها را بررسي كرد؛
شاخص ها معيار مناسبي براي ارزشيابي شمرده مي شوند؛
شاخص ها براي پيش بيني روند كارها مورد استفاده قرار مي گيرند.

شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان  است.

شاخص های اندازه گیری عملکرد

v     شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری

v     شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی

v     شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی

v     شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت

شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری

شاخص های مربوط به عملکرد کادر گروه پرستاری

شاخص های مربوط به آموزش کارکنان بخش

شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری

انجام پروسیژرها به روش علمی و مطابق با دستورالعملها (ادمیت و ترخیص،پانسمان،سرم درمانی درمانی ،تغذیه ،سونداژ،انتقال بیمار،محافظت بیمار،پیشگیری و مراقبت از بدسور،کنترلI&O ، مراقبت از کلیه کاتترها و رابطهای متصل به بیمار،تحویل گرفتن و تحویل دادن علمی بیمار و سایر مراقبتهای بهداشتی-درمانی بر اساس نیاز  هر بیمار)

چک دستورات پزشک،کاردکس نویسی،انجام به موقع دستورات و گزارش نویسی به روش علمی

سرعت،مهارت و دقت عمل در انجام وظیفه

برخورد مناسب با بیمار،همراه بیمار،مافوق،همکار و سایر افراد مرتبط

ظاهر مناسب کارکنان

دفتر تحویل وسایل بخش،دفتر تحویل مخدر،دفتر تقسیم کار پرستار و خدمات،دفتر ارزشیابی کارکنان،

حضور فعال و به موقع در محل خدمت

شاخص های مربوط به آموزش کارکنان

ارائه آموزشهای لازم به بیماران و در صورت لزوم به همراه بیمار(شفاهی،پمفلت و جزوات و...)

بورد آموزشی(نظم و داشتن برنامه،علمی و به روز بودن مطالب)

کامل و جدید بودن پمفلتهای آموزشی با توجه به بیمارهای بستری شده در بخش

ثبت آموزش به بیمار در گزارش پرستاری و فلوچارت

انجام دستورالعملها و بخشنامه ها در ارتباط با مراقبتهای پرستاری

چیدمان ترالی کد طبق دستورالعمل (ترتیب،تعداد،تاریخ )

تحویل و تحول ترالی کد و توجه به تاریخ انقضای وسایل

ثبت درجه حرارت اتاق دارو،یخچال دارویی و داشتن فرم داروهای یخچال با امضاء مسئول داروخانه، توجه به داروهای داخل یخچال

ارسال به موقع فرمهای تکمیل شده به واحد آموزش

انجام آموزشهای داخل بخشی و ثبت اثربخشی آنها

شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی

شاخص های مربوط به امور مالی

شاخص های مربوط به مدارک پزشکی

شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات

شاخص های مربوط به نظافت و خدمات

شاخص های مربوط به سیستم HIS

شاخص های مربوط به امور مالی

حضور منشی ها در حسابداری:جهت ممهور نمودن اسناد اعم از صورتحساب پرونده های بالینی با مهر پزشکان

ثبت اطلاعات:چگونگی وارد کردن و صحت و سقم اطلاعات  وارده در HIS بر اساس اسناد بیمه ای و بالینی موجود

ضمائم پرونده:موجود بودن اوراق مربوط به اطلاعات وارده در HIS طبق درخواست سازمان های بیمه

داشتن مهر و امضاء:موجود بودن مهر پزشکان و متخصصان هر بخش در دستورات پزشکی به تعداد اقامت روزانه بیمار و ممهور شدن صورت حساب بیمار

چک کردن دستور پزشکان:کنترل دستورات پزشک و تطابق آنچه در HIS ثبت می گردد.

پیگیری در جهت رفع اشکال: تلاش هر بخش در رفع اشکالاتی که در ماههای گذشته به عنوان ایراد به ایشان منعکس گردیده است.

شاخص های مربوط به مدارک پزشکی

تکمیل بودن سربرگ اوراق پرونده

وجود برگه شرح عمل در پرونده وتکمیل بودن برگ شرح عمل در پرونده

همکاری  مناسب در زدن مهرهای پرونده بالینی ومالی

پیگیری معرفی نامه بیمه ودقت در حفظ آن

دقت در ثبت اطلاعات در HIS

تکمیل تشخیص نهایی ومهر وامضاء در برگه پذیرش

ارسال به موقع آمار

شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات

نگهداری صحیح تجهیزات

اعلام به موقع خرابیها

پیگیری مستمر در خصوص رفع خرابیها

نحوه برخورد با پرسنل تأسیسات

ثبت گزارش خرابیها

شاخص های مربوط به نظافت و خدمات

نظافت کف اتاق ها و سالن

نظافت سرویسهای بهداشتی و حمام

نظافت در  و دیوارولبه قرنیز ها

نظافت روی فن ها، کولرها،لبه پنجره وروی کنسول ها

نظافت شیشه ها

جرم گیری کناره دیوارها و سالن

نظافت روی میزها،صندلی،لاکر و داخل کمدها

تفکیک وجمع آوری به موقع زباله ها ونصب برچسب روی کیسه زباله های عفونی

انتقال به موقع زباله ها وشستشوی سطل ها ومخزن زباله

همکاری و نظارت مسئول بخش بر حسن انجام کار خدمات مربوطه

Ø                  میزان تسلط سرپرستار یا مسئول واحد به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:مستمر)

 

Ø                  میزان تسلط پرسنل به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:تصادفی)

 

 

Ø                 میزان اهمیت دهی مسئول واحد به فناوری اطلاعات و کنترل و بهینه سازی مداوم نرم افزارهای مرتبط به صورت خودجوش(نحوه بررسی:مستمر)

 

Ø                 میزان اهمیت دادن واحد به توسعه کارایی پرسنل و توجه به بحث آموزش و سعی در افزایش آگاهی های پرسنل نسبت به نرم افزارها به طوریکه کاربر ضعیف در بخش نباشد.(نحوه بررسی:مستمر )

 

Ø                  میزان استفاده به روز و به موقع از سیستم ها و زیر سیستم (نحوه بررسی:مستمر)

 

Ø                 میزان دقت در نگهداری سخت افزار کامپیوتر نظیر (کیس،مانیتور،کیبورد و ...)(نحوه بررسی:مستمر)

Ø                 کمک و ارائه پیشنهاد در زمینه ارتقائ سطح کیفی و کمی HIS  دربخش و خارج از بخش(نحوه بررسی:مستمر )

 

Ø                  کمک و علاقمندی در جهت کامپیوتری کردن پروسه های دستی و کاغذی بخش(نحوه بررسی:مستمر

 

Ø                  ثبت سریع و بلافاصله خدمات، ادمیت سریع بیماران و...(نحوه بررسی:مستمر)

شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی

شاخص های مربوط به کنترل عفونت

شاخص های مربوط به بهداشت محیط

شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی

شاخص های مربوط به کنترل عفونت

انجام تزریقات ایمن

درصد عفونت های بیمارستانی

رعایت شستشوی دست و بهداشت فردی

شاخص های مربوط به بهداشت محیط

تفکیک صحیح زباله

دارا بودن کارت سلامت کلیه پرسنل ووجود پرونده بهداشتی

نظافت و ضد عفونی کردن بخش

توزیع بهداشتی مواد غذایی و ثبت دمای اتاق دارو و یخچالها

شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی

مشارکت فعال در کلاسهای آموزش مراقبت و نگهداری از تجهیزات پزشکی(pm)

مشارکت فعال در فرآیند pm و نگهداری تجهیزات پزشکی

اعلام اشکال تجهیزات در زمان مناسب

گزارش اشکالات تجهیزات قبل از ارسال

پیگیری لازم در مورد تجهیزات تعمیرشده

سرعت دریافت و تحویل قطعات از انبار به واحد تجهیزات پزشکی

شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت

شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش

شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت

شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش

درصد رضایت بیماران ازرفتار پرستاران

درصد رضایت بیماران از عملکرد پرستاران

درصد رضایت بیماران از تعویض بموقع ملحفه و پتو

درصد رضایت بیماران از امکانات رفاهی بخش

درصد رضایت بیماران از نظافت بخش

درصد رضایت بیماران از نوع و کیفیت غذا

شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت

همکاری در اجرای مدل های مدیریتی

ارسال به موقع شاخص ها ی خواسته شده

حضور فعال در جلسات دعوت شده از طرف دفتر

ارسال به موقع مستندات مربوط به نامه های دفتر

همکاری مناسب با تیم های ارزیابی و ممیزی

راهبری مناسب سیستم های مدیریتی در بخش

نظارت کافی بر اجرای سیستم های مدیریت


برچسب‌ها: شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱ساعت 18:27  توسط محسن قربانی*احمدرضاکشاورز  |